Regulamin

 

 

Regulamin organizacji zajęć prowadzonych w klubach osiedlowych

Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczny Stok” w okresie obowiązywania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemiologicznego.

 

1. Postanowienia ogólne

 • Niniejszy Regulamin został opracowany z uwzględnieniem:
 • Ustawy z dnia 5 grudnia 2008r., o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób u ludzi (Dz.U.2020.1845. t.j.)
 • Wytycznych Ministra Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r. (dostępne online https://www.gov.pl/web/gis/bezpieczny-powrot-do-szkol-wytyczne-men-mz-i-gis-dla-publicznych-i-niepublicznych-szkol-i-placowek-od-1-wrzesnia-2020-r )
 • Wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 r.                              dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydanych na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567, 1337)
 • Przyjęte zasady obowiązują w Osiedlowym Klubie „Kaktus” Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczny Stok” (ul. Słonecznikowa 19) i w Klubie „Stok” Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczny Stok” (ul. Stroma 33), zwanymi w dalszej części „Organizatorem”, od dnia 15 października 2020 r.
 • Organizator może wprowadzić szczegółowe zasady bezpieczeństwa prowadzonych form organizacyjnych, uwzględniające ich charakter.
 • Uczestnicy zajęć, ich rodzice/opiekunowie prawni, pracownicy i instruktorzy zajęć są obowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

 

2. Uczestnictwo w zajęciach

 • W zajęciach mogą uczestniczyć jedynie osoby bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, nie poddani kwarantannie bądź izolacji domowej.
 • W grupie może przebywać maksymalnie 15 osób.
 • Liczba osób w poszczególnych grupach uzależniona jest od powierzchni sali zajęciowej, przy założeniu, iż minimalna przestrzeń przypadająca na jednego uczestnika nie może być mniejsza niż 4 m2.
 • Odległości pomiędzy stanowiskami pracy powinny wynosić minimalnie 1,5 m.
 • Organizator zapewnia uczestnikom zajęć dostęp do środków myjących, ręczników papierowych, środków do dezynfekcji rąk.
 • Uczestnik zajęć jest obowiązany do zakrywania twarzy przy pomocy maseczek lub przyłbic ochronnych, dezynfekcji rąk lub rękawiczek jednorazowych, korzystania                  z rękawiczek jednorazowych, zmiany obuwia lub korzystania z jednorazowych ochraniaczy.
 • Środki ochrony fizycznej, o których mowa w ustępie poprzednim: maseczki, przyłbice ochronne, rękawiczki jednorazowe, ochraniacze jednorazowe, obowiązany jest posiadać uczestnik zajęć. Organizator nie zapewnia uczestnikom zajęć w/w środków ochrony fizycznej.
 • Uczestnicy zajęć obowiązani są do zachowywania dystansu społecznego, wynoszącego min. 1,5 m, między innymi uczestnikami, pracownikami organizatora oraz osobami trzecimi przebywającymi w pomieszczeniach Organizatora.
 • Rodzice/opiekunowie prawni uczestników zajęć obowiązani są do zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników organizatora i innych osób wynoszącego min. 1,5 m.
 • Rodzic/opiekun prawny uczestnika zajęć może wchodzić wyłącznie do wyznaczonego obszaru w budynku stosując środki ochrony fizycznej.
 • Nie ma możliwości oczekiwania przez rodzica/opiekuna prawnego uczestnika zajęć                w pomieszczeniach Organizatora.
 • Okrycia wierzchnie oraz obuwie uczestnicy zajęć pozostawiają w wyznaczonym do tego miejscu.
 • Uczestnicy nie powinni zabierać ze sobą na zajęcia niepotrzebnych przedmiotów.
 • Wszystkie osoby wchodzące do budynku Organizatora są obowiązane do dezynfekcji dłoni bądź rękawiczek.

 

3. Bezpieczeństwo pomieszczeń

Każda sala w której organizowane są zajęcia wyposażona jest w środki do dezynfekcji rąk.

 • Środki dezynfekcji są umieszczone w pomieszczeniach publicznie dostępnych.
 • Instrukcja prawidłowej dezynfekcji rąk jest dostępna we wszystkich pomieszczeniach Organizatora.
 • Osoby przebywające w pomieszczeniach Organizatora zobowiązane są do zachowania dystansu społecznego wynoszącego min. 1,5 m.
 • Instruktorzy przed rozpoczęciem zajęć przypominają o konieczności prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk.
 • Organizator zapewnia dezynfekcję materiałów wykorzystywanych podczas zajęć oraz pomieszczeń użytkowych i powierzchni dotykowych - poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów itp.
 • Pomieszczenia użytkowe są wietrzone w czasie przerw między zajęciami.

 

4. Zasady bezpieczeństwa stosowane przez pracowników i instruktorów

 • Organizator zapewnia pracownikom oraz instruktorom dostęp do środków ochrony fizycznej: maseczek jednorazowych, przyłbic ochronnych, rękawiczek jednorazowych oraz środków do dezynfekcji rąk.
 • Każda z sali zajęciowych została wyposażona w instrukcję prawidłowego korzystania ze środków ochrony fizycznej.
 • Instruktorzy prowadzą zajęcia stosując maseczki lub przyłbice ochronne i rękawiczki jednorazowe, zachowując dystans społeczny od uczestników zajęć.
 • Rekomenduje się regularne korzystanie ze środków myjących i dezynfekujących

 

5. Procedury postępowania w przypadku wprowadzenia obszarów żółtego i czerwonego lub innych ograniczeń w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

 • W przypadku wprowadzenia obszaru żółtego, czerwonego lub innych ograniczeń związanych w wystąpieniem stanu epidemii wpływających na działalność klubów osiedlowych, działalność klubów zostanie dostosowana w oparciu o obowiązujące przepisy i wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego.
 • Na terenie klubów osiedlowych widz lub uczestnik zajęć jest zobowiązany stosować się do nakazu zakrywania ust i nosa do czasu zajęcia przez niego miejsca oraz podczas poruszania się na terenie placówki.
 • Jeżeli powierzchnia pomieszczenia Organizatora nie pozwala na zastosowanie wymaganego dystansu pomiędzy uczestnikami zajęć, zajęcia należy przenieść do innych większych pomieszczeń, bądź zawiesić zajęcia na czas obowiązywania obostrzeń związanych z epidemią.

 

6. Procedury postępowania w przypadku wystąpienia

u uczestnika zajęć objawów chorobotwórczych

 • Uczestnik zajęć przejawiający objawy choroby zostanie odizolowany w odrębnym pomieszczeniu.
 • Instruktor jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia rodzica/opiekuna prawnego/osoby wskazanej przez uczestnika do kontaktu o stanie uczestnika zajęć i konieczności jego odebrania z zajęć.
 • W przypadku stanu zagrożenia życia instruktor/ pracownik Organizatora obowiązany jest do wezwania służb ratownictwa medycznego.

7. Procedury postępowania w przypadku wystąpienia

u instruktora zajęć lub pracownika objawów chorobotwórczych

 • W przypadku symptomów choroby pracownik/ instruktor powinni pozostać w domu informując o tym Organizatora.
 • W przypadku wystąpienia u pracownika lub instruktora będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów chorobotwórczych zostanie on odsunięty od wykonywania obowiązków.
 • Pomieszczenia, w których przebywał pracownik z objawami choroby zostaną poddane dezynfekcji.

8. Postanowienia końcowe

 • Celem sprawnej organizacji pracy w okresie epidemii wprowadza się wzór zgłoszenia uczestnika na zajęcia orgaznizowane w czasie epidemii lub stanie zagrożenia epidemicznego, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 • Zastrzega się możliwość przesunięcia lub odwołania zajęć z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom.

 

Regulamin zatwierdzono na posiedzeniu Zarządu SM „ Słoneczny Stok” dnia 15.10.2020 Prot.41/2020