Regulamin

 

Regulamin organizacji zajęć prowadzonych w klubach osiedlowych

Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczny Stok”

w okresie obowiązywania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemiologicznego.

 

Postanowienia ogólne

 • 1
 • Niniejszy Regulamin został opracowany z uwzględnieniem:
 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 878),
 • wytycznych Ministra Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2020 r. wydanych związku z decyzją                        o otwarciu przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych                          i innych form wychowania przedszkolnego i wytycznych przeciwepidemicznych,
 • wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydanych na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567,
 • rekomendacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla instytucji prowadzących działalność kulturalną i artystyczną w związku z planowanym wznowieniem pracy w okresie wychodzenia ze stanu epidemii COVID-19 (dostępnych online https://www.gov.pl/web/kultura/instytucje-artystyczne).
 • Przyjęte zasady obowiązują w Klubie „Kaktus” Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczny Stok” (ul. Słonecznikowa 19) i w Klubie „Stok” Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczny Stok” (ul. Stroma 33), zwanymi w dalszej części „Organizatorem”, od dnia 1 czerwca 2020 r.
 • Organizator może wprowadzić szczegółowe zasady bezpieczeństwa prowadzonych form organizacyjnych, uwzględniające ich charakter.
 • Uczestnicy zajęć, ich rodzice/opiekunowie prawni, pracownicy i instruktorzy zajęć są obowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

 

Uczestnictwo w zajęciach

 • 2
 • W zajęciach mogą uczestniczyć jedynie osoby bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, nie poddani kwarantannie bądź izolacji domowej.
 • W grupie może przebywać maksymalnie 12 osób.
 • Liczba osób w poszczególnych grupach uzależniona jest od powierzchni sali zajęciowej, przy założeniu, iż minimalna przestrzeń przypadająca na jednego uczestnika nie może być mniejsza niż 4 m2.
 • Odległości pomiędzy stanowiskami pracy powinny wynosić minimalnie 1,5 m.
 • Organizator zapewnia uczestnikom zajęć dostęp do środków myjących, ręczników papierowych, środków do dezynfekcji rąk.
 • Uczestnik zajęć jest obowiązany do zakrywania twarzy przy pomocy maseczek lub przyłbic ochronnych, dezynfekcji rąk lub rękawiczek jednorazowych, korzystania z rękawiczek jednorazowych, zmiany obuwia lub korzystania z jednorazowych ochraniaczy.
 • Środki ochrony fizycznej, o których mowa w ustępie poprzednim: maseczki, przyłbice ochronne, rękawiczki jednorazowe, ochraniacze jednorazowe, obowiązany jest posiadać uczestnik zajęć. Organizator nie zapewnia uczestnikom zajęć w/w środków ochrony fizycznej.
 • Uczestnicy zajęć obowiązani są do zachowywania dystansu społecznego, wynoszącego min. 1,5 m, między innymi uczestnikami, pracownikami organizatora oraz osobami trzecimi przebywającymi w pomieszczeniach Organizatora.
 • Rodzice/opiekunowie prawni uczestników zajęć obowiązani są do zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników organizatora i innych osób wynoszącego min. 1,5 m.
 • Rodzic/opiekun prawny uczestnika zajęć może wchodzić wyłącznie do wyznaczonego obszaru w budynku stosując środki ochrony fizycznej.
 • Nie ma możliwości oczekiwania przez rodzica/opiekuna prawnego uczestnika zajęć w pomieszczeniach Organizatora.
 • Okrycia wierzchnie oraz obuwie uczestnicy zajęć pozostawiają w wyznaczonym do tego miejscu.
 • Uczestnicy nie powinni zabierać ze sobą na zajęcia niepotrzebnych przedmiotów.
 • Wszystkie osoby wchodzące do budynku Organizatora są obowiązane do dezynfekcji dłoni bądź rękawiczek.

Bezpieczeństwo pomieszczeń

 • 3
 • Każda sala w której organizowane są zajęcia wyposażona jest w środki do dezynfekcji rąk.
 • Środki dezynfekcji są umieszczone w pomieszczeniach publicznie dostępnych.
 • Instrukcja prawidłowej dezynfekcji rąk jest dostępna we wszystkich pomieszczeniach Organizatora.
 • Osoby przebywające w pomieszczeniach Organizatora zobowiązane są do zachowania dystansu społecznego wynoszącego 1,5 m.
 • Instruktorzy przed rozpoczęciem zajęć przypominają o konieczności prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk.
 • Organizator zapewnia dezynfekcję materiałów wykorzystywanych podczas zajęć oraz pomieszczeń użytkowych i powierzchni dotykowych - poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów itp.
 • Pomieszczenia użytkowe są wietrzone w czasie przerw między zajęciami.

 

Zasady bezpieczeństwa stosowane przez pracowników i instruktorów

 • 4
 • Organizator zapewnia pracownikom oraz instruktorom dostęp do środków ochrony fizycznej: maseczek jednorazowych, przyłbic ochronnych, rękawiczek jednorazowych oraz środków do dezynfekcji rąk.
 • Każda z sali zajęciowych została wyposażona w instrukcję prawidłowego korzystania ze środków ochrony fizycznej.
 • Instruktorzy prowadzą zajęcia stosując maseczki lub przyłbice ochronne i rękawiczki jednorazowe, zachowując dystans społeczny od uczestników zajęć.
 • Rekomenduje się regularne korzystanie ze środków myjących i dezynfekujących.

 

Procedury postępowania w przypadku wystąpienia

u uczestnika zajęć objawów chorobotwórczych

 • 5
 • Uczestnik zajęć przejawiający objawy choroby zostanie odizolowany w odrębnym pomieszczeniu.
 • Instruktor jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia rodzica/opiekuna prawnego/osoby wskazanej przez uczestnika do kontaktu o stanie uczestnika zajęć i konieczności jego odebrania z zajęć.
 • W przypadku stanu zagrożenia życia instruktor/ pracownik Organizatora obowiązany jest do wezwania służb ratownictwa medycznego.

Procedury postępowania w przypadku wystąpienia

u instruktora zajęć lub pracownika objawów chorobotwórczych

 • 6
 • W przypadku symptomów choroby pracownik/ instruktor powinni pozostać w domu informując o tym Organizatora.
 • W przypadku wystąpienia u pracownika lub instruktora będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów chorobotwórczych zostanie ona odsunięty od wykonywania obowiązków.
 • Pomieszczenia, w których przebywał pracownik z objawami choroby zostaną poddane dezynfekcji.

Postanowienia końcowe

 • 7
 • Celem sprawnej organizacji pracy w okresie epidemii wprowadza się wzór zgłoszenia uczestnika na zajęcia orgaznizowane w czasie epidemii lub stanie zagrożenia epidemicznego, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 • Zastrzega się możliwość przesunięcia lub odwołania zajęć z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom.

Zatwierdzono na posiedzeniu Zarządu SM „Słoneczny Stok” dnia 21.05.2020 Prot.20/2020


 

 

ZASADY PŁATNOŚCI ZA ZAJĘCIA W KLUBIE „STOK”
1. Miesięczną opłatę za zajęcia klubowe należy dokonać z góry do 10 dnia danego miesiąca. Indywidualne przypadki rozpatruje kierownik klubu.

2. Wpłaty należy dokonać przelewem na konto bankowe Klubu „Stok” S.M. „Słoneczny Stok”, ul. Armii Krajowej 7, 15-661 Białystok.
nr konta 42 1240 2092 9179 1001 4205 0011 PeKaO SA
lub 43 1020 1332 2011 1001 4205 0011 PKO BP
W tytule należy podać: imię i nazwisko uczestnika zajęć, nazwę zajęć, opłacany okres.
FAKTURY !!
W przypadku potrzeby wystawienia faktury, prosimy o przesłanie potwierdzenia wpłaty oraz danych do faktury na e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Nieobecność uczestnika kół zainteresowań nie zwalnia z opłaty miesięcznej.
Przy dłuższej nieobecności uczestnika, o której poinformowano instruktora lub kierownika, może zostać uwzględniona zniżka, o czym decyduje kierownik klubu.

4. Za dodatkowe zajęcia w miesiącu (dla zajęć, które odbywają się 1 raz w tygodniu - 4 zajęcia, dla zajęć, które odbywają się 2 razy w tygodniu - 8 zajęć) nie pobieramy dodatkowych opłat. Nie odwołujemy tych zajęć, traktujemy jako uzupełnienie miesiąca, w którym zabrakło zajęć z powodu świąt lub odwołania zajęć. W przypadku niepełnej liczby zajęć w miesiącu i braku możliwości uzupełnienia ich w innym miesiącu opłata zostanie obniżona, o czym zostaną Państwo poinformowani.
5. Zniżka ( -10% za trzecie i kolejne zajęcia ) przysługuje uczestnikowi lub kilku osobom z rodziny, które uczestniczą w więcej niż dwóch zajęciach w klubie.